اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

دانلودرایگان‎۶۰‎ماده

۲۸ مرداد ۱۳۹۵ 5022 نسخه چاپی
دانلودرایگان‎۶۰‎ماده
‎(منتخبی‎ازقانون‎مالیاتهای‎مستقیم‎برای‎حسابداران‎جوان)

دانلودرایگان۶۰ماده (منتخبیازقانونمالیاتهایمستقیمبرایحسابدارانجوان)


همانطورکه می دانید قانون مالیات های مستقیم شامل ۲۷۳ ماده می باشدکه بعضی از مواد قانونی آن مانند مواد ۱۶۹ ،۱۴۳ ،۲۵۱هم به صورت مکررآمدهاند بنابراین اشراف به همه آنها برای شروع کار شاید آنچنان ضرورتی نداشته باشد.
لیکن دوستان حسابداری که جویای کار و یا در شرکتها و موسسات مشغول کار حسابداری هستند هر چقدر قوانین مالیاتی و بخشنامه ها ،آیین نامه و ضوابط اجرایی را بیشتر بدانند مطمئنا در پیشرفت شغلی و درآمدی آنها موثرتر خواهد بود، از اینرو موسسه سرمایگان برآن شده است تا مواد مالیاتی که هم اکنون بیشتر از سایر مواد قانونی دانستن آنها برای شروع و ادامه کار حسابداری لازم می باشد را برای اعضای محترم سایت سرمایگان و سایر علاقمندان گردآوری و ارایه کند.


لازم به ذکر است اگر به بعضی از مواد قانونی در این مبحث اشاره ای نشده است، دلیل بر کم اهمیت بودن آنها نیست بلکه درحال حاضر نیازی دیده نشده که اینجا آورده شوند.


این ۶۰ماده از قانون مالیاتهای مستقیم را برای مصاحبه های شغلی و کار بدانید کار شما راه می افتد.


بعضی ازسرفصل های قانون مالیاتهای مستقیم

۱- اشخاص مشمول مالیات (حقیقی، حقوقی)

۲- تکالیف قانونی مقرر در قانون مالیات های مستقیم

۳- نرخهای مالیاتی مقرر در قانون

۴- تشویقات وجرایم مالیاتی درصورت عدم اجرای قانون

۵- مهلت های قانونی انجام تکالیف مالیاتی

۶- مراجع رسیدگی مالیاتی

مواد قانونی و شرح مختصر موضوع ماده قانونی

ماده۱و۲:اشخاص مشمول و غیر مشمول مالیات

ماده۴۴: تعیین حق تمبر هر برگ چک ۲۰۰ ریال

ماده۴۵: ۳درهزار حق تمبر سفته و برات

ماده۴۶: حق تمبر بارنامه ،هوایی، دریایی، زمینی،

ماده ۴۸حق تمبرسهام وسهم الشرکه(به قرار۲درهزار )ارزش اسمی و پرداخت آن ظرف۲ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت، افزایش سرمایه از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها

ماده۵۰: دریافت حق تمبر به جای الصاق و ابطال برروی سفته و برات و بارنامه

ماده۵۲و۵۳و۵۴: تعیین درآمدمشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می شود اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر۲۵% استهلاک اجاره و هزینه ها

تبصره۹ماده۵۳مهلت پرداخت مالیات اجاره۱۰ روز پس از کسر و پرداختآن ‎‎به امور مالیاتی

ماده۵۹: مالیات نقل وانتقال املاک غیرمنقول (زمین، آپارتمان، ساختمان وسرقفلی(

ماده۷۷:مالیات نقل و انتقالات ساختمانهای نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدورگواهی پایان کار آنها نگذشته باشد.

ماده۸۰:تکلیفتسلیم اظهارنامه مالیاتی برای مالکین املاک تا ۳۰روز پس از انجام معامله و یا تا آخر تیرماه سال بعد.

ماده۸۱:معافیت ‎‎مالیات بر درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری پرورش ماهی، زنبور عسل، پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری،
ماده۸۵،۸۴،۸۳،۸۲ مالیاتبردرآمدحقوق) مالیات بر درآمد حقوق و معافیت سالیانه حقوق و مزایا

ماده ۸۶:تکلیفکسروپرداخت مالیات حقوق حداکثر ظرف ۳۰ روز با تسلیم فهرستی از دریافت کنندگان حقوق به اداره امور مالیاتی

ماده ۹۱: حقوق و مزایای معاف از مالیات

ماده ۹۲بخشودگی ۵۰%مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته
ماده ۹۵،۹۴و۹۶:.موضوع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل بند الف،ب،ج)

ماده۹۷موارد علی الراس و تشخیص مالیات از طریق علی الراس و ابلاغ کتبی در خواستدفاترو اسناد و مدارک حسابداری و هیئت ۳ نفره حسابرسان منتخب سازمان امور مالیاتی کشور

ماده۱۰۳:تکلیف الصاق و ابطال ‎‎تمبر وکلای دادگستری و سایر افرادی که وکالت قبول میکنند و جدول حق تمبر وکالت نامه برای دعاوی و اختلاف مالی

ماده۱۰۴مالیات تکلیفی هر نوع کارمزد وحق الزحمه (به جز کارمزد های بانکی و کارمزد معاملات بورسی) و مهلت پرداخت به اداره امور مالیاتی

ماده ۱۰۵: نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ( شرکتها و موسسات)

ماده ۱۰۷نرخ مالیات بردرآمد اشخاص خارجی فعال در ایران

ماده ۱۱۰ : تکلیف تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و تعیین مهلت قانونی ارسال اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی

ماده ۱۱۶،۱۱۵،۱۱۴:تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرکتهای منحله و تعیین تکلیف مالیاتی آنها پس از انحلال

ماده ۱۳۱نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی

ماده۱۳۲ : معافیت مالیاتی فعالیتهای تولیدی و معدنی با شرایط خاص

ماده ۱۴۱: معافیت مالیاتی درآمدحاصل از صادرات محصولات

ماده ۱۴۲ : معافیت مالیات بر درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی

ماده ۱۴۳بخشودگی مالیات بردرآمدحاصل ازفروشکالاهاییکهدربورس کالا به فروش میرسند.و شرکتهایی که سهام آنها در بورس و فرا بورس پذیرفته و معامله می شوند.

ماده۱۴۳ مکرر: مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها

ماده ۱۴۵معافیت سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت

ماده۱۴۷ و۱۴۸: هزینه های قابل قبول و موجه از نظر سازمان امور مالیاتی

ماده ۱۴۹و۱۵۰: نحوه محاسبه استهلاک دارائی های مشهود و نامشهود

ماده۱۵۱جدول نرخ استهلاکات دارائی های ثابت مشهود

ماده۱۵۲قرائن مالیاتی برای محاسبه مالیات به طریق علی الراس

ماده۱۵۴: تعیین جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس
ماده۱۵۵سال مالیاتی

ماده ۱۶۹:تکلیف کاربرد وسایل و روشها و صورت حساب ها و فرم هایی که جهت نگهداری حساب از طرف سازمان امور مالیاتی تعیین می شوند.

ماده ۱۶۹مکرر:اختصاص شماره اقتصادی به مودیان و تکلیف تسلیم فهرست معاملات به ادارات امور مالیاتیو جرایم مقرر درصورت عدم اجرای قانون

ماده ۱۸۹جایزه خوش حسابی مالیاتی

ماده ۱۹۰:جریمه تاخیر در پرداخت مالیات و تعیین شده و بخشودگی جرایم مالیاتی
ماده ۱۹۲جریمه عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بند الف و ب ماده ۹۵ و درآمد کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی

ماده ۱۹۳جریمه عدم ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان و جریمه رد دفاتر قانونی
ماده ۱۹۷: جریمه عدم ارایه فهرست دریافت کنندگان حقوق و مزایا

ماده ۱۹۹جریمه ۲۰%عدم پرداخت مالیات های تکلیفی مکسوره پرداخت نشده
ماده ۲۲۶اجازهاصلاح اظهارنامه مالیاتی بردرآمدتسلیمی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اصلی

ماده ۲۳۸مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ

ماده ۲۴۴: مرجعرسیدگیبهاختلافهایمالیاتی(هیئتهای‎‎۳نفرهحلاختلافات مالیاتی)

ماده۲۵۱درخواست رسیدگی به اختلاف مالیاتی از مرجع شورای عالی مالیاتی
ماده ۲۵۱ مکرر:درخواست رسیدگی به اختلاف مالیاتی در هیئت مرکب از سه نفر منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی

ماده ۲۵۲و۲۶۰مربوط به شورای عالی مالیاتی و تعداد اعضای شورا و وظایف آن
ماده۲۷۲اجازه حسابرسی مالیاتیبه سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور

علاقمندان و جویندگان کار در حرفه حسابداری با مطالعه و به خاطرسپردن این ۶۰ماده قانون مالیات های مستقیم می توانند شانس موفقیت خود را درمصاحبه های شغلی چند برابرکنند و شاغلین با فراگیری آنها امکان ارتقاءشغلی خود را افزایش دهند.

 

فرمت : pdf حجم :143.1211 KB

دانلودرایگان‎۶۰‎ماده

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است

دانلود نرم افزارهای کاربردی

پیوندهای مفید