اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

خدمات مالی » گزارشات حسابرسی » نمونه تاییدیه مدیران بنا به استانداردحسابرسی ۵۸۰

۱۱ شهریور ۱۳۹۵ 4899 نسخه چاپی

نمونه تاییدیه مدیران بنا به استانداردحسابرسی ۵۸۰

نمونه تاییدیه مدیران بنا به استانداردحسابرسی ۵۸۰

سر برگ واحد مورد رسیدگی

 موضوع‌ : تاییدیه‌ مدیران‌   تاریخ‌ ………………..

به‌ : … (نام‌ حسابرس‌...)

اینجانبان‌ ضمن‌ قبول‌ مسئولیت‌ ارائه‌ صحیح‌ صورتهای‌ مالی‌ ........(نام‌ شرکت‌) برای‌ سال‌ مالی‌ منتهی‌ به‌ … طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌  و با توجه‌ به‌ مقررات‌ ” لایحه‌ اصلاح‌ قسمتی‌ از قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ اسفند ۱۳۴۷ “، اطلاعات‌ و مندرجات‌ زیر را که‌ در ارتباط‌ با حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ مزبور در اختیار ............... (نام‌ حسابرس‌) قرار گرفته‌ است‌، در حد اطلاع‌ و اعتقاد خود تایید می‌کنیم‌.

 (مواردی‌ که‌ باید تایید شود، در این‌ قسمت‌ می‌آید. نمونه‌هایی‌ از این‌ گونه‌ موارد به‌ شرح‌ زیر است‌):

عاری‌ بودن‌ صورتهای‌ مالی‌ از هرگونه‌ اشتباه‌ و یا تحریف‌ با اهمیت‌.

انطباق‌ صورتهای‌ مالی‌ با دفاتر.

انجام‌ شدن‌ کلیه‌ معاملات‌ و فعالیتهای‌ شرکت‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ کشور و الزامات‌ مقرر توسط‌ مقامات‌ ذیصلاح‌ قانونی‌ و رعایت‌ کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ توسط‌ مدیران‌ شرکت‌، با ذکر هرگونه‌ مورد خلاف‌ یا نقض‌ احتمالی‌ قوانین‌ و مقررات‌ و دلایل‌ آن‌ (در مورد شرکتهای‌ دولتی‌ بر انطباق‌ عملیات‌ اجرایی‌ شرکت‌ با اهداف‌ و هزینه‌های‌ مصوب‌ – موضوع‌ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه بعدی آن نیز تصریح‌ می‌شود).

رویه‌های‌ حسابداری‌ مورد استفاده‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ و یکنواختی‌ کاربرد رویه‌های‌ مزبور.

ثبت‌ کلیه‌ رویدادهای‌ مالی‌ انجام‌ شده‌ در دفاتر شرکت‌ (از جمله‌ معاملات‌ انجام‌ شده‌ با بانکها و سایر موسسات‌ پولی‌ و اعتباری‌).

ارائه‌ کلیه‌ صورتجلسات‌ مجامع‌ عمومی‌ صاحبان‌ سهام‌ و هیات‌ مدیره‌ و کمیته‌های‌ آن‌ (مانند کمیسیون‌ معاملات‌، کمیته‌ حسابرسی‌ و …) تا این‌ تاریخ‌ به‌ حسابرس‌.

افشا و انعکاس‌ مناسب‌ هرگونه‌ معاملات‌ غیرعادی‌، وضعیتهایی‌ با ماهیت‌ استثنایی‌ یا غیر مکرر و اقلام‌ مربوط‌ به‌ سنوات‌ گذشته‌ در صورتهای‌ مالی‌.

هرگونه‌ رویداد واقع‌ شده‌ در فاصله‌ بین‌ تاریخ‌ ترازنامه‌ و تاریخ‌ صدور تاییدیه‌ که‌ مستلزم‌ تعدیل‌ صورتهای‌ مالی‌ یا افشا در صورتهای‌ مزبور است‌.

هرگونه‌ قصد یا برنامه‌ای‌ که‌ بتواند ارزشهای‌ ثبت‌ شده‌ یا طبقه‌بندی‌ داراییها و بدهیهای‌ منعکس‌ در صورتهای‌ مالی‌ را به‌ گونه‌ای‌ با اهمیت‌ تغییر دهد.

افشای‌ هرگونه‌ برنامه‌ برای‌ تعطیل‌ یا تغییر خطوط‌ تولید.

افشای‌ مناسب‌ هرگونه‌ قصد و برنامه‌ برای‌ ایجاد تغییرات‌ در سرمایه‌ یا ساختار آن‌.

افشای‌ بدهیهای‌ احتمالـی‌.

رعایت‌ کلیه‌ مفاد قراردادهایی‌ که‌ عدم‌ رعایت‌ آنها می‌تواند اثر با اهمیتی‌ بر صورتهای‌ مالی‌ داشته‌ باشد.

تعهدات‌ سرمایه‌ای‌ (شامل‌ قراردادهای‌ منعقد شده‌ و یا اشاره‌ به‌ مصوبات‌ هیات‌ مدیره‌ یا سایر مراجع‌).

فهرست‌ و مشخصات‌ معاملات‌ با اشخاص‌ وابسته‌ و معاملات‌ موضوع‌ ماده‌ ۱۲۹ اصلاحیه‌ قانون‌ تجارت‌، شامل‌ نام‌ اشخاص‌ وابسته‌، نوع‌ وابستگی‌، شرح‌ و مبلغ‌ هر معامله‌.

در اختیار قراردادن‌ کلیه‌ دفاتر و مدارک‌ پشتوانه‌ آنها.

تفکیک‌ هزینه‌های‌ جاری‌ و سرمایه‌ای‌.

ثبت‌ بودن‌ کلیه‌ داراییهای‌ متعلق‌ به‌ شرکت در دفاتر و انعکاس‌ آنها در صورتهای‌ مالی‌.

مالکیت‌ شرکت‌ بر کلیه‌ داراییهای‌ منعکس‌ در ترازنامه‌ با ذکر هرگونه‌ محدودیت‌ در باره‌ آنها (مانند در اختیار نبودن‌ یا در گرو بودن‌).

تعیین‌ موجودی‌ نقد پایان‌ دوره‌ مالی‌ براساس‌ شمارش‌ آن‌.

فهرست‌ کلیه‌ حسابهای‌ بانکی‌ شرکت‌ شامل‌ هرگونه‌ حساب‌ بانکی‌ به‌ نام‌ اشخاص‌ حقیقی‌ مربوط‌ به‌ فعالیتهای‌ شرکت‌ (داخل‌ یا خارج‌ کشور) و نیز حسابهای‌ بسته‌ شده‌ طی‌ دوره‌ مالی‌.

تعیین‌ مقادیر موجودیهای‌ مواد و کالا از طریق‌ سوابق‌ و مدارک‌ حسابداری‌ و اثبات‌ مقادیر مزبور از طریق‌ شمارش‌ مداوم‌ موجودیها یا شمارش‌ آنها به‌ صورت‌ حداقل‌ یک‌ نوبت‌ در سال‌.

هدف‌ مدیریت‌ از تحصیل‌ سرمایه‌گذاریها.

به‌ حساب‌ دارایی‌ منظور شدن‌ مخارجی‌ که‌ انتظار می‌رود دارای‌ منافع‌ آتی‌ باشد.

خارج‌ کردن‌ بهای‌ تمام‌شده‌ و استهلاک‌ انباشته‌ کلیه‌ داراییهای‌ فروخته‌ شده‌، اسقاط‌ یا غیرقابل‌ استفاده‌ از حسابهای‌ اموال‌، ماشین‌آلات‌ و تجهیزات‌.

مناسب‌ بودن‌ نرخها و روشهای‌ استهلاک‌ داراییها.

اموال‌، ماشین‌آلات‌ و تجهیزات‌ استفاده‌ نشده‌ طی‌ سال‌، شامل‌ مدت‌ و دلیل‌ عدم‌ استفاده‌.

تامین‌ ذخیره‌ لازم‌ برای‌ کاهش‌ ارزش‌ هرگونه‌ دارایی‌.

انعکاس‌ کلیه‌ بدهیها در دفاتر شرکت‌ (اعم‌ از خریدهای‌ انجام‌ شده‌ و هزینه‌های‌ تعلق‌ گرفته‌).

در تعهد شرکت‌ بودن‌ کلیه‌ بدهیهای‌ منعکس‌ در دفاتر و صورتهای‌ مالی‌.

تامین‌ ذخیره‌ کافی‌ برای‌  بدهی‌ مالیاتی‌ شرکت‌.

تامین‌ ذخیره‌ کافی‌ برای‌ زیانهای‌ (قطعی‌ یا براوردی‌) ناشی‌ از عملیات‌ شرکت‌ تا تاریخ‌ ترازنامه‌ (شامل‌ هرگونه‌ دعوای‌ مطرح‌ شده‌ علیه‌ شرکت‌).

تامین‌ ذخیره‌ کافی‌ برای‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ کارکنان‌.

توانایی‌ شرکت‌ در ایفای‌ تعهدات‌ جاری‌، حداقل‌ طی‌ یک‌ سال‌ پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌.

صدور صورتحساب‌ فروش‌ برای‌ سفارشهای‌ اجرا شده‌ و پیمانهای‌ تکمیل‌ شده‌ و عدم‌ احتساب‌ کالای‌ فروخته‌ شده‌ به‌ عنوان‌ موجودی‌.

به‌ حساب‌ گرفتن‌ کامل‌ هرگونه‌ تخفیف‌ یا کمیسیون‌ دریافتی‌ در رابطه‌ با معاملات‌ داخلی‌ و خارجی‌ در دفاتر.

هرگونه‌ تعهد خرید به‌ قیمتی‌ بیش‌ از قیمتهای‌ رایج‌ و هرگونه‌ فروش‌ به‌ قیمتی‌ کمتر از نرخهای‌ رایج‌.

فقدان‌ هرگونه‌ قراردادی‌ خلاف‌ مصالح‌ شرکت‌.

جمع‌ مبلغ‌ دریافتی‌ اعضای‌ هیات‌ مدیره‌ و مدیرعامل‌ بابت‌ حقوق‌، مزایا، حق‌ حضور و غیره‌ و انطباق‌ آن‌ با مصوبات‌ مجمع‌ عمومی‌.

 

مدیرعامل‌                                عضو مالی‌ هیات‌ مدیره‌ (*)

 

 (*)در صورتی‌ که‌ تاییدیه‌ مدیران‌ در جلسه‌ هیات‌ مدیره‌ تصویب‌ شده‌ باشد، امضای‌ آن‌ توسط‌ نمایندگانی‌ از هیات‌ مدیره‌ مناسب‌ است‌؛ در غیر این‌ صورت‌، تاییدیه‌ مدیران‌ توسط‌ اکثریت‌ هیات‌مدیره‌ امضا می‌شود.

 

برچسب ها : پرتال جامع مشاورین والا مشاوره دانلود رایگان برنامه ریزی کار وسرمایه پول خرید فروش کارفرما والا پورتال جامع مطالب مرتبط دانلود رایگان برند درخواست وام بانکها رتبه بندی چک فروشگاه سامانه بیمه کارگزار مالیات فرم اظهارنامه مالیاتی چگونگی پرکردن فرم مالی حسابداری حسابرسی دانلود فرم دانلود رایگان مشاوره بررسی آمار حساب مراحل دسترسی جامع والا پرتال رشت گیلان عکس فیلم دفاع کمک مالی اقتصاد مالیات ارزش افزوده حقوق کارمندان کارگران استخدام والا حسابداری حسابرسی مهاجرت بیمه حق بیمه اموزش حسابداری صلاحیت پیمانکاری مشاور مالیاتی دفاعیه مالیاتی مشمول مالیات ارزش افزوده هیات حل اختلاف ابلاغیه دارایی هیات بند 3 برگ تشخیص اظهارنامه عملکرد اظهارنامه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده اسناد مالی صورتهای مالی مالیات قطعی لیست حقوق و دستمزد لیست بینه پیمانکاران کارفرمایان جریمه دیرکرد معافیت مالیاتی. منطقه آزاد ثبت شرکت تغییرات شرکت نمونه فرم اساسنانه نمونه صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده هیئت مدیره ماده اساسنامه قانون مالیات های مستقیم ماده تبصره مالیات تکلیفی برگ متمم گزارش حسابرسی سامانه ثبت شرکتها. ساجات رتبه بندی شرکت امتیاز پرسنل مرخصی بیمه بیکاری قانون کار قوانین مالیاتی لایحه مستمری بازنشستگی تحریر دفاتر قانونی گزارش فصلی ماده 169 مکرر. مالیات عملکرد بدهی مالیاتی. تسهیلات دارایی جاری نسبت های مالی سرمایه افزایش سرمایه ثبت برند تعیین نام شرکت تاسیس شرکت روزنامه رسمی چاپ آگهی قانون اصلاحی تامین اجتمایی اداره کار کارگر عائله مندی حقوق مبنا حقوق و دستمزد سرمایه در گردش بستانکار استانداردهای حسابرسی استاندارد حسابداری حسابداری پیمانکاری. حسابداری صنعتی دانلود رایگان فیلم اظهارنامه فیلم آموزشی. جزوه حسابداری راهنمای ثبت نام تنظیم سند دوره ی مالی ماهیت حساب انواع حسابداری انبارداری انبارگردانی. ساعت کارکرد پرسنل ممنوع الخروج فرار مالیاتی حوزه مالیاتی کداقتصادی شناسه ملی فاکتور رسمی کارشناس رسمی دادگستری نظام مهندسی سازمان امورمالیاتی رسیدگی دفاتر رسیدگی گزارش خرید و غروش اصلاح اظهارنامه. چک سفته چک برگشتی صندوق فروشگاهی. سامانه استعلام مالیات بر ارث ارث یارانه یارانه نقدی افزایش قیمت اقتصادی تورم خودرو سابقه بیمه مشاهده سوابق بیمه افزایش حقوق مودی مودیان معاف معاف از مالیات بانک نکات مهم معاملات فصلی اخبار اقتصادی ضمانتنامه بانکی کد کارگاه نقل و انتقال سهام نسخه جدید لیست الکترونیکی انبوه سازان رتبه بندی

دانلود نرم افزارهای کاربردی

پیوندهای مفید